Vision & Mission

วิสัยทัศน์

สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการ สนับสนุนและประสานงาน กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การติดตามการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคณาจารย์ เพื่อบรรลุตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

พันธกิจ

  1. สนับสนุนและประสานงานกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2. สนับสนุนและประสานงานในการติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย