23January2021

You are here: Home Announcement

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น / นักศึกษาดีเด่น สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 2561

Download Form

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ/นักวิจัยรุ่นใหม่ บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ/ด้านกิจการนักศึกษา/ด้านศิลปวัฒนธรรม พุทธศักราช 2561

โครงการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น พุทธศักราช 2561

โครงการคัดเลือกนักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับทุนจาก “กองทุน เต็ม-ยรรยง  วรากรวรวุฒิ” พุทธศักราช 2561

โครงการคัดเลือกนักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับทุนสุรี บูรณธนิต พุทธศักราช 2561

กำหนดส่งภายใน 31 กรกฎาคม 2561

ณ สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตึก D ชั้น 2 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

(ติดต่อ คุณบุปผา ext 1181)

เปิดรับสมัคร ด่วน!!

โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเบลเยี่ยมและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศในภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2560

ขยายเวลาส่งรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกบุคลากรดีเด่น นักศึกษาดีเด่น และนักศึกษารับทุนฯ 

จากเดิมภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เป็นภายในวันที่ 14 กันยายน 2560

ใบสมัคร

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ พุทธศักราช 2560
โครงการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ พุทธศักราช 2560
โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุน "กองทุน เต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ" พุทธศักราช 2560
โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุน สุรี บูรณธนิต พุทธศักราช 2560