24January2021

You are here: Home Academic Title Application

Academic Title Application

    OHEC's Regulations on Academic Title Appointment : Effective from December 28, 2018 
    Powerpoint Presentation:  Thai Version , English Version

    ประเภทของผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

1. ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 (ข้อมูลจากเว็บไซด์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

2. CHE 's Publication  Criteria

3. Guidelines on Teaching Materials

4. Procedure for Appointment to Assistant / Associate Professorship
    กระบวนการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์

5. Procedure for Appointment to Professorship
    กระบวนการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์

6. Academic Title Transfer (การเทียบโอนตำแหน่งทางวิชาการ)

7. Application Forms:

A. International Applicants
    1. Personal Data and Academic Works
    2. EngPersonal Data and Academic Works (Transfer)
    3. Certification of Co-Members' Contributions (if any)
    4. Immediate Supervision's Verification (Use Thai version)
    5. Affirmation of Morals and Professional Ethics
    6. Affirmation of Academic Works

B. Thai Applicants
    1. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
    2. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (โดยวิธีเทียบโอน)
    3. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)
    4. แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา
    5. คำรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
    6. แบบรับรองผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา